SETKÁNÍ SE STAROSTY HLUČÍNSKADruhý výjezdní poslanecký den v pondělí 28. února směřoval do Darkovic, kam poslance Michaela Rataje laskavě pozval místní dlouholetý starosta Ing. Daniel Kocián. Současně přijeli také starostové z okolních municipalit – starosta Hlučína Mgr. Pavel Paschek, starosta Markvartovic Ing. Pavel Myslivec, starosta Kozmic Ing. Petr Kozák, starosta Hatě Werner Vyletělek, starosta Děhylova Miroslav Honěk a také tři paní starostky – Ing. Andrea Lorková ze Závady, PhDr. Hana Bližňáková z Dobroslavic (obě STAN) a Mgr. Bohuslava Krupová z Vřesiny.

Po úvodní prezentaci se rozvinula diskuse nad problémy zdejší lokality. Mezi hlavní témata patřila doprava na komunikaci I/56 mezi Ostravou a Opavou, která zatěžuje obyvatele obcí a měst na trase. Původně vyjednané řešení se dle posledních informací „optimalizuje“, starostové vyslovili obavy, aby z dohodnutých plánů, jejichž součástí mají být také obchvaty obcí a měst, nakonec nesešlo, nebo tyto nebyly výrazně upraveny. Starosta Honěk zmínil mimo rámec komunikace I/56 dopravní zátěž Děhylova, přes který projíždějí vozidla mířící do Poruby, přičemž už 20 let existuje projekt obchvatu obce zpracovaný ještě Okresním úřadem v Opavě… Dále starostové poukazovali na neutěšený stav krajských silnic spojujících jednotlivé obce v této oblasti, například obce Vřesinu a Darkovičky, nebo Darkovičky a Píšť. Shodli se, že dlouholeté snahy dobrat se v komunikaci s Krajským úřadem MSK, potažmo Správou silnic MSK jako správcem silnic II. a III. tříd, konkrétního řešení, vyzněly naprázdno.

Starosta Hlučína Pavel Paschek otevřel také probíhající projekt sanace a rekultivace hlučínské Štěrkovny, který zasahuje do katastrů více obcí a dotýká se obyvatel celého Hlučínska. Již nyní se objevily nutné vícepráce, které však nejsou kryty rozpočtem. Snahou pana starosty je získat od státu chybějící finanční prostředky, aby mohl být projekt dokončen v upraveném rozsahu a Štěrkovna se stala skutečnou chloubou této oblasti.

Přítomné starostky a starostové dále upozornili na problém s enviromentálními projekty, na které obce mohly použít finanční prostředky získané v rámci 3. výzvy kotlíkových výměn. Tak zvaný Cíl 2 mnohé obce (v tomto případě Vřesina, Závada i Dobroslavice) nejsou schopny splnit, protože některé dotační výzvy SFŽP, na které čekaly, aby do nich mohly svůj projekt podat, a o kterých byly úředníky ujišťovány, že jistojistě vypsány budou, nakonec vůbec vyhlášeny nebyly. A přestože obce měly možnost projekty v rámci Cíle 2 z uvedeného důvodu realizovat náhradní projekt nebo požádat o výjimku, tyto nestihnou dokončit v původně stanoveném termínu, protože příprava každého projektu si vždy vyžádá určitý čas. Starostové se unisono shodují na nutnosti posunout v čase stanovené datum realizace Cíle 2. V opačném případě jim hrozí, že budou muset peníze získané od SFŽP z kotlíkových výměn na Cíl 2 vrátit. Ostatně některé obce tak už rezignovaně učinily.

Také další podnět se týkal problematiky dotací, pro změnu vypisovaných na rekonstrukce škol. Optimální čas rekonstrukce nebo oprav či úprav školních objektů je v čase letních prázdnin, avšak k vyhodnocení dotačních žádostí pravidelně dochází v jarních měsících, což zřizovatelům neumožňuje projekt stihnout rozjet. Většinou totiž na přidělené dotaci závisí realizovatelnost projektu, a tak řada obcí přistupuje k soutěžení dodavatele až poté, co obdrží vyrozumění, že s dotační žádostí uspěly. Logicky se pak na nejvýhodnější letní termín realizace čeká další rok.

Stranou pozornosti nezůstala ani plíživě bobtnající administrativní zátěž samospráv, starosty Hlučínska například zmiňovaný ISPOP – Informační systém plnění ohlašovacích povinností, s kterým jsou nuceny pracovat obce provozující vlastní vodohospodářskou infrastrukturu. Tady je také prostor pro legislativce, kterak starostům ulevit.

Tyto a řadu dalších podnětů od starostů předá pan poslanec svým kolegům poslancům za STAN angažovaným v příslušných výborech a podvýborech. Poslanec Michael Rataj hodnotí setkání slovy: „jsem rád, že ze strany starostů cítím důvěru. Ostatně poslanci STAN jsou ve Sněmovně také od toho, aby zde podpořili takové změny legislativy, které představitelům samospráv pomohou/prospějí v jejich každodenní práci. Jak jsem zdůraznil na závěr setkání, bez ohledu na politickou příslušnost starostů“.

Další příspěvky

Investiční pobídky budou poskytovány rychleji a transparentněji
Na plénu Poslanecké sněmovny je aktuálně projednávána změna zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, která si klade za cíl zjednodušit a zefektivnit proces jejich schvalování. Michael Rataj v rámci projednávání zákona předložil společně s kolegy Ivanem Adamcem, Michalem Kučerou a Robertem Telekym dva pozměňovací návrhy, které byly Hospodářským výborem schváleny a doporučeny k projednání na plénu Poslanecké sněmovny.
Členové výboru pro sociální politiku navštívili Moravskoslezský kraj
Ve dnech 25. až 27. dubna podnikli členové výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny České republiky výjezdní zasedání, jehož cílem byl Moravskoslezský kraj.
Pracovní cesta do Břidličné, Karlovy Studánky a Bruntálu
V pondělí 6. února se poslanec Michael Rataj vydal na pracovní cestu na Bruntálsko. Nejdříve navštívil starostu Břidličné pana Miroslava Kladníčka. Ten poslanci Ratajovi představil projekty, které v městě Břidličná realizovali během předchozích dvou volebních období, či které chystají v tom současném. Tak jako jiné samosprávy, i v Břidličné řeší otázku energetických úspor a plánují např. instalaci fotovoltaických panelů na budovách ve vlastnictví města. V této oblasti Bruntálska má potenciál i výstavba větrných elektráren, která je připravována ve čtyřech bezprostředně sousedících lokalitách.

KontaktNapište mi

Budu rád, když mi napíšete své návrhy, podněty, dotazy.
Pokusím se odpovědět všem.