Návštěva Mokrých Lazců, Kravař a ŠtítinySérie poslaneckých návštěv obcí a měst na Opavsku pokračovala v pondělí 19. února do Mokrých Lazců, Kravař a Štítiny. Všechna tři setkání poslance Michaela Rataje se starosty těchto obcí byla vcelku inspirativní. Každá obec či město je originál, který se má čím pochlubit, ale řeší také konkrétní problémy. Tak jako při minulých návštěvách, i tentokrát zaznívaly při diskusích s vedením obcí poznatky z „terénu“, jež Michael Rataj hodlá zužitkovat při výkonu mandátu poslance. Často se jedná o důležitou zpětnou vazbu k nové nebo projednávané legislativě, která se samospráv týká a ovlivňuje jejich pravomoci a povinnosti. Rovněž diskuse nad připravovanými projekty obcí v jejich katastrech může obě strany obohatit, a tak zvaně „rozšířit obzory“.

V rámci první zastávky v Mokrých Lazcích se diskuse se starostou obce Mgr. Davidem Teichmannem (ve funkci od roku 2022) týkala problematiky přesunu Domova pro osoby se zdravotním postižením zřizovaného krajem z Dolních Životic mimo jiné také do Mokrých Lazců. Zvolená lokalita, vybraná krajským úřadem bez vědomí obce, skýtá mnoho otazníků, které se před započetím stavby musí vyřešit. Jedná se především o příjezdovou cestu a zajištění dostupnosti integrovaných složek, šířku chodníku a celkově nevhodné situování nové budovy do rodinné zástavby v blízkosti silnice I/11. Dalším tématem byla dlouhodobě připravovaná výstavba splaškové kanalizace v obci. Původní záměr – připojit se na čistírnu odpadních vod v Háji ve Slezsku – chce stávající vedení obce přehodnotit a vybudovat samostatnou ČOV na svém katastru. Investice bude velmi vysoká, nicméně Mokré Lazce disponují poměrně slušnou finanční rezervou. Za předpokladu kofinancování ze Státního fondu životního prostředí je tento záměr realizovatelný.

Tématem, které na cestách po samosprávách zaznívá opakovaně, je komunitní energetika. Také v Mokrých Lazcích připravují záměr vyrábět elektrickou energii ze solárních panelů rozmístěných na obecních budovách s následným využitím v obci. Jako všude jinde v České republice, rovněž Mokrolazečtí narážejí na nízkou kapacitu distribuční sítě ČEZ, která musí být před možným připojením nových obnovitelných zdrojů nejprve posílena.

Co zaznělo také v dalších dvou obcích, bylo v poslední době rezonující téma nedostatečných finančních prostředků ve školství a s tím spojená otázkou dofinancování platů nepedagogických zaměstnanců škol zřizovateli. Poslanec Michael Rataj ubezpečil všechny starosty, že ministr Bek (STAN) na problému intenzivně pracuje, že se jedná o problém celé vlády a že je to také záležitost řešitelná jednak samotnými řediteli škol, jednak také krajskými úřady. Finančních prostředků je ve školství dostatek, je potřeba ovšem primárně chtít se svěřenými prostředky ze státního rozpočtu efektivněji hospodařit.

Návštěvou města Kravaře a setkáním s dlouholetou starostkou Mgr. Monikou Brzeskovou pokračovala diskuse nad lokálními tématy. V Kravařích se diskutovalo především o dlouholetém problému nejen místní samosprávy, ale také dalších obcí na silnici I/56 – výstavby přeložky této silnice, resp. vybudování obchvatů. Záměr přeložky silnice I/56 v úseku Opava-Ostrava prochází procesem posouzení vlivu stavby na životní prostředí EIA. Součásti dokumentace jsou dokumenty vedení trasy a dopravního řešení. Přeložka by odvedla tranzitní dopravu z měst mezi Ostravou a Opavou v rámci Hlučínska a Kravařska. V závěru loňského roku se poslanci Ratajovi podařilo v rámci legislativního procesu komunikaci I/56 zařadit mezi strategické stavby České republiky vyjmenované v Příloze č. 1 „liniového“ zákona, což umožňuje v případě těchto staveb, pakliže budou „papírově“ připraveny k realizaci, využít institutu tzv. „mezitímního rozhodnutí“ a financování řešit s pomocí evropských dotačních titulů.

Na hlavní trase je 18 mostních objektů, na křižujících komunikacích je navrženo dalších 21 mostních objektů, dále 7 mimoúrovňových křižovatek, úpravy a přeložky souvisejících pozemních komunikací, přeložky inženýrských sítí. Přeložka silnice I/56 je navržena v délce 27,970 km. Vlastní trasa přeložky silnice I/56 začíná v okružní křižovatce, která je součástí Severního obchvatu města Opavy (východní části). Trasa se z okružní křižovatky odpojuje levostranným obloukem, za nímž následuje pravostranný oblouk, kterým trasa obchází severně městskou část Malé Hoštice. V dalším průběhu trasa protisměrnými oblouky obchází severně obec Velké Hoštice a pokračuje východním směrem k městu Kravaře, které obchází severovýchodním obchvatem sérií protisměrných oblouků. Následuje úsek trasy vedený v koridoru mezi letištěm Zábřeh a železniční tratí č. 317 Opava východ – Hlučín.

Všechny obce v trase budoucí přeložky věří, že se podaří urychlit další přípravné práce a bude znám termín možného zahájení samotné výstavby.

Poslední zastávkou a velmi inspirativním setkáním byla návštěva obce Štítina. Setkání s poslancem Ratajem se účastnil neuvolněný starosta obce a autor dvou významných historických publikací o obci Štítina Ing. Radek Malohlava a neuvolněná místostarostka Mgr. Martina Slaninová, jinak také ředitelka opavské pobočky České správy sociálního zabezpečení. K sociální problematice má poslanec Rataj jako člen výboru pro sociální politiku velmi blízko, k historii jako vystudovaný historik také… Tato témata tedy nutně předcházela diskusi nad obecními záležitostmi. Štítina jako obec s bohatou historií připravuje mnoho finančně náročných investic, které přispějí k rozvoji obce v následujících letech. Stejně jako v sousedních Mokrých Lazcích připravují výstavbu splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod, která bude sloužit i sousedním Novým Sedlicím. Projekt obec dokončí v letošním roce a bude usilovat o získání dotace ze SFŽP. Dále chystá přístavbu mateřské školy a především nový kulturní dům, který má vzniknout z proslulé hospody Bejatka, jež se nedávno stala majetkem obce. Nové zázemí využije mimo jiné také známý folklórní soubor Bejatka. Vedení obce odhaduje tyto projekty na více než 300 miliónu korun a věří, že významnou část investic se podaří zajistit z dotačních titulů.

Mimo obecní záležitosti se diskuse dostala rovněž k aktuálním tématům z pořadu pléna Poslanecké sněmovny či k vládním záměrům reforem. Část diskuse se věnovala oblasti učňovského školství, na jehož klesající úroveň kromě firem z praxe poukazují také samosprávy, protože nedostatek řemeslně kvalifikovaných lidí považují za budoucí velký problém. Poslanec a člen Hospodářského výboru Sněmovny Michael Rataj se chce tématu věnovat v rámci úpravy připravovaného zákona o mistrovské kvalifikaci a mistrovských zkouškách, který je v kompetenci ministerstva průmyslu a obchodu.

Milého přijetí, stráveného času a diskusí se starosty a místostarosty obcí si poslanec Michael Rataj velmi váží a děkuje za vstřícnost, se kterou se jím plánované výjezdy do obcí u starostů setkávají. Další poslaneckou cestu za starosty obcí podnikne Michael Rataj v pondělí 4. března, kdy postupně navštíví obce Nové Sedlice, Pustou Polom a Hlubočec. Zastávku v Hlubočci využije také k návštěvě ekologické farmy proslulého cyklosvětoběžníka Víti Dostála s názvem Šťastná planeta.

 

Poslanec Michael Rataj se starostou Štítiny panem Radkem Malohlavou a místostarostkou Štítiny paní Martinou Slaninovou

Poslanec Michael Rataj se starostou Mokrých Lazců panem Radkem Teichmannem

 

Zadavatel STAN/zpracovatel: STAN

Další příspěvky

Setkání se starosty Venkovského Mikroregionu Moravice
V pondělí 3. června navštívil poslanec Michael Rataj obec Skřipov, kde se setkal se starostou Skřipova Ing. Radimem Čechem, starostou obce Větřkovice Miroslavem Černochem a starostou městyse Březová Ing. Janem Turovským. Všechny obce jsou stejně jako obec Branka u Opavy členy Venkovského Mikroregionu Moravice, takže setkání se odehrávalo v přátelské atmosféře nad tématy, která starostové obcí potřebují a chtějí řešit.
Návštěvy žáků na plénu Poslanecké sněmovny aneb “pane poslanče, jak to děláte, že vám z toho nepraskne hlava?”
Tento týden je v rámci mimořádné schůze na plénu Poslanecké sněmovny projednávána komplexní změna zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, mediálně známější jako důchodová reforma. I přes to, že byl Michael Rataj určen zpravodajem tohoto tisku, a tráví tak dlouhé hodiny u stolku zpravodajů, našel si prostor pro krátká setkání s žáky dvou základních škol, kteří se za ním tento týden z Moravskoslezského kraje vypravili.
Návštěva obcí Píšť a Chuchelná
V pondělí 22. dubna zavítal poslanec Michael Rataj do východní části Opavského Slezska, až téměř k samotné česko-polské hranici. Navštívil obce Píšť a Chuchelná. V první jmenované obci se poslanec Rataj setkal se starostou obce Píšť Danielem Fichnou (od r. 2014) a místostarostou Stanislavem Bartuskem. Druhá část dopoledního programu patřila návštěvě obce Chuchelná a setkání se starostou Rudolfem Sněhotou.

KontaktNapište mi

Budu rád, když mi napíšete své návrhy, podněty, dotazy.
Pokusím se odpovědět všem.